Hyppää sisältöön

Hyvää ruokaa vastuullisista raaka-aineista

Raision käyttämistä raaka-aineista lähes 90 prosenttia on kasvipohjaisia. Kehitämme hankinnan vastuullisuutta määrätietoisesti ja varmistamme toiminnan eettisyyttä sekä ympäristöystävällisyyttä koko toimitusketjussa.

Keskeistä 2018

  • Raision alihankinnoista, raaka-aineista ja pakkauksista 95 prosenttia hankittiin Raision tavarantoimittajien eettisiin periaatteisiin (Supplier Code of Conduct) sitoutuneilta toimittajilta. 
  • Ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat integroitiin vahvemmin Raision auditointikriteereihin.
  • Raaka-aineiden raportointi laajennettiin koskemaan myös alihankintana valmistettuja Raision brändituotteita.

Vuodesta 2018 alkaen raportoimme brändituotteidemme valmistukseen käytetyt raaka-aineet omasta tuotannostamme ja alihankkijoiden osalta. Aiemmin alihankkijoiden käyttämistä raaka-aineista raportoitiin vain palmuöljy, soija ja kaakao. Raisio edellyttää alihankkijoiltaan hankinnan vastuullisuutta ja käytettävien raaka-aineiden jäljitettävyyttä. Kaikki Raision alihankkijat sijaitsevat Euroopassa.

90 % raaka-aineista kasvipohjaisia.

Hankinnan vastuullisuuden varmistaminen ja kehittäminen on Raisiolle tärkeää, sillä monet yhtiön vastuullisuusriskit liittyvät erityisesti toimitusketjuun. Keskeiset keinot edistää toimitusketjun vastuullisuutta ovat tavarantoimittajien sitouttaminen eettisiin periaatteisiin, toimittajien auditoinnit, jäljitettävyyden varmistaminen ja hankintojen vähentäminen riskimaista sekä sertifioitujen raaka-aineiden käyttö. 

Edellytämme toimittajien sitoutuvan Raision tavarantoimittajien eettisiin periaatteisiin (Raisio Supplier Code of Conduct). 95 prosenttia Raision raaka-aineista, alihankinnasta ja pakkauksista hankittiin toimittajilta, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet Raision tavarantoimittajien eettisiin periaatteisiin. 

Raision omiin brändituotteisiin käytetyt raaka-aineet v. 2018

Vastuullista viljaa

Viljat ovat Raisio-konsernin suurin raaka-aineryhmä. Niiden osuus volyymissa kaikista konsernin raaka-aineista on kolme neljäsosaa ja niitä käytetään muun muassa Elovena-, Sunnuntai- ja Torino-tuotteisiin sekä kalanrehuihin. Viljoista noin 90 prosenttia hankitaan Suomesta, pääosin suoraan viljelijöiltä. Raisio on tehnyt tiivistä yhteistyötä viljelijöiden kanssa jo 80 vuotta. Suomalaisessa viljantuotannossa avainasemassa ovat perhetilat, joilta ostamme viljan suoraan ilman välikäsiä. Lyhyt toimitusketju takaa viljan jäljitettävyyden ja näkyvyyden alkutuotantoon. Perhetiloilla käytetään hyvin vähän ulkopuolista työvoimaa.  

Valtaosa suomalaisista maatiloista kuuluu maatalouden ympäristöohjelmaan, joka sisältää sitovia säädöksiä muun muassa lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytöstä. Viljatilojen ympäristövastuuta edistävät myös EU-tukien ehdot, jotka koskevat muun muassa luonnon monimuotoisuutta. Raision viljelysopimusehdoissa kielletään lisäksi yhdyskuntalietteiden käyttö lannoitteena sekä glyfosaatin käyttö kasvukauden aikana. 

Raisio analysoi käyttämistään viljoista muun muassa kasvinsuojeluaineiden jäämät, raskasmetallit ja hometoksiinit. Vain tarkat laatuvaatimukset täyttävät viljat hyväksytään elintarvikkeiden raaka-aineiksi. Vuonna 2018 Raisio käynnisti sopimusviljelijöiden auditointiohjelman. 

Riskiarviointi ohjaa sertifioitujen raaka-aineiden käyttöä

Viljojen lisäksi Raision merkittäviä raaka-aineryhmiä ovat maito, kalajauho ja -öljy sekä öljyt ja rasvat, jotka hankitaan pääosin pitkäaikaisilta eurooppalaisilta kumppaneilta. Pieni osa yhtiön käyttämistä raaka-aineista on saatavilla vain korkeamman riskin maista, ja silloin kiinnitetään erityistä huomiota toimittajan toimintatapoihin. 

Yhtiön riskikartoituksen mukaan toiminnan mahdolliset ihmisoikeusriskit liittyvät toimitusketjuun. Raisio käyttää hankintojensa ihmisoikeusriskien arviointiin BSCI:n riskimaaluokitusta, joka ohjaa tekemään hankintoja matalan riskin maista. Suurin osa Raision raaka-aineista ja palveluista hankitaan ihmisoikeuksien kannalta matalan riskin alueilta, kuten Suomesta ja Keski-Euroopasta. 

Raisio on tunnistanut soijan, palmuöljyn ja kaakaon tuotantoon liittyviä sosiaalisia, ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä. Siksi Raision linjaus on käyttää vain vastuullisuussertifioituja soijaa, palmuöljyä ja kaakaota. 

Käytämme kalanrehuissa pääasiassa Itämeren silakasta ja kilohailista Suomessa valmistettua kalajauhoa ja -öljyä. Luonnonvarakeskuksen mukaan Itämeren elinvoimaiset silakka- ja kilohailikannat on todettu kestäviksi, joten lähirehun valmistaminen ei ole haitaksi luonnon kalakannoille.

Vastuullisuusohjelman 2016 - 2018 tavoitteiden toteutuminen

Tavoite Toteutuma
Kehitämme tärkeimpien raaka-aineidemme vastuullista hankintaa entisestään. Eniten käyttämiämme raaka-aineita ovat viljat, erityisesti kaura ja vehnä. 75 % omien tuotteidemme raaka-aineista oli viljoja. Viljoista lähes 90 % hankitaan Suomesta pääosin suoraan viljelijöiltä. Raision tavarantoimittajien eettiset periaatteet on lisätty osaksi viljelysopimuksia. 
Edellytämme tavarantoimittajien eettisten periaatteiden (Supplier Code of Conduct) noudattamista kaikilta toimittajilta.  95 % raaka-aineista, pakkauksista ja alihankinnasta hankittiin periaatteisiin sitoutuneilta toimittajilta vuonna 2018.
Edellytämme tavarantoimittajien vastaavan itsearviointikyselyyn (Supplier Self-Assessment Questionnaire) vähintään joka kolmas vuosi. Toimintatapa vakiinnutettu koko konserniin. Vuonna 2017 toteutettiin laaja projekti, jossa itsearviointikyselyt kerättiin toimittajilta. Kysely on osa toimittajien arviointiprosessia.
Jatkamme ProTerra- tai RTRS-sertifioidun soijan hankintaa. Tavoite saavutettu. Raisio on käyttänyt sertifioitua soijaa vuodesta 2014.
Olemme sitoutuneet GMO-vapaiden raaka-aineiden käyttöön. Raision elintarvikkeiden ja kalanrehujen tuotantoketju on aina ollut GMO-vapaa.
Käytämme vain vastuullista palmuöljyä. Elintarvikkeissa käytettävän palmuöljyn vastuullisuutta parannetaan siirtymällä fyysisesti jäljitettävään palmuöljyyn. Tavoite saavutettu. Elintarvikkeissa 100 % vastuullisuussertifioitua palmuöljyä. Massatase- ja erilliskäsitellyn palmuöljyn osuus oli 60 % Raision käyttämästä palmuöljystä vuonna 2018.
Käytämme vain UTZ-sertifioitua kaakaota elintarvikkeissamme. Raision käyttämästä kaakaosta 80 % oli UTZ-sertifioitua vuonna 2018.
Vähennämme entisestään raaka-ainehankintoja riskimaiksi luokitelluista maista. Kartoitimme riskimaista hankitut raaka-aineet BSCI-riskimaaluokituksen mukaisesti vuonna 2016. Hankimme raaka-aineet aina mahdollisuuksien mukaan matalan riskin maista.