Hyppää sisältöön

Riskienhallinta 

Raision riskienhallintapolitiikassa on määritelty riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuut. Riskienhallinnan painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa.

Riskienhallintapolitiikka

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa riskit ja turvata Raision liiketoimintojen jatkuvuus ja häiriöttömyys, tuotteiden ja toiminnan turvallisuus, henkilöstö ja omaisuus. Tavoitteena on myös  ennakoida ja ehkäistä omistaja-arvoa heikentäviä tapahtumia.

Raision riskienhallinnassa painotetaan ennaltaehkäisevää toimintaa ja pyritään riskienhallinnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Liiketoimintayksiköt tekevät itsenäisesti operatiiviseen riskienhallintaan liittyvät päätökset. Näitä ovat muun muassa työturvallisuus, yhteistyökumppaneiden valinta ja maksuehdot. 

Raisiolla on koko konsernin laajuinen vakuutusohjelma, jolla hallitaan muun muassa omaisuuteen ja liiketoimintojen jatkuvuuteen liittyviä riskejä. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty talousosastolle. Sisäisen valvonnan havainnoista ja liiketoiminnan riskeistä raportoidaan hallitukselle osana taloudellista raportointia.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät 

Kansainvälisenä elintarvikeketjun toimijana Raision toimintaan vaikuttavat talouden yleinen kehitys sekä kulutuskysyntä. Raisio arvioi päivittäistavaramarkkinoiden pysyvän päämarkkina-alueillaan edelleen varsin vakaina verrattuna muihin toimialoihin, vaikka kuluttajien ostovoiman heikkeneminen esimerkiksi tuontitullien, pakotteiden ja valuuttakurssimuutosten seurauksena voi aiheuttaa haasteita yhtiön liiketoiminnoille. Vähittäiskaupan muutos ja kiristyvä kilpailu ovat haaste myös elintarvike-teollisuudelle myyntihintojen ja -ehtojen osalta kaikilla Raision päämarkkina-alueilla. 

Muutokset tärkeimpien raaka-aineiden, kuten viljojen, saatavuudessa, laadussa ja hinnassa ovat Raision liiketoiminnoille merkittävä haaste. Ilmastonmuutos ja siitä aiheutuvat poikkeukselliset sään ääri-ilmiöt vaikuttavat viljojen sato-odotuksiin, tarjontaan, kysyntään ja hintaan. Muutokset myös muiden keskeisten raaka-aineiden, kuten sterolien ja soijatuotteiden, tarjonnassa, kysynnässä, laadussa ja hinnassa ovat haasteita Raision liiketoiminnalle. Sään ääri-ilmiöt, kuten pitkät hellejaksot, ovat haaste Raisioaquan kalanrehuliiketoiminnalle yhtiön päämarkkina-alueilla Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. 

Varautuminen brexitiin on Raisiolle erityisen tärkeää, sillä Iso-Britannia on Benecol-tuotteiden suurin markkina-alue. Raisio on arvioinut keskeiset brexitin toteutumisvaihtoehtoihin liittyvät riskit ja tarvittavat sopeuttamistoimenpiteet. Brexit sekä mahdolliset muutokset alihankintaketjussa ja lisensoinnissa altistavat erityisesti Benecol-liiketoiminnan saatavuus-, hinta-, valuutta- ja markkinariskeille, jotka saattavat johtaa uudelleenjärjestelyihin toimitusketjun ja liiketoiminnan kannattavuuden turvaamiseksi. 

Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat Raision liikevaihtoon ja -tulokseen suoraan ja välillisesti. Ne saattavat vaikuttaa myös Raision tuotantolaitosten käyttöasteisiin kysynnän muutosten myötä. Raision toiminnan kannalta keskeisten valuuttojen muutokset vaikuttavat konsernin tytäryhtiöiden tuloksiin pääasiassa Benecol-liiketoiminnan ostojen myötä. Venäjän ruplan ulkoisen arvon vaihtelu vaikuttaa sekä kalanrehujen että hiutaletuotteiden vientiin. 

Raision raportoituun liikevaihtoon ja -tulokseen vaikuttavat myös valuuttakonversiot. Erityisesti Ison-Britannian punnan arvon muutoksilla on valuuttakonversion myötä merkittävä vaikutus, sillä huomattava osa Raision liikevaihdosta ja -tuloksesta kertyy Isossa-Britanniassa sijaitsevasta tytäryhtiöstä. 

Liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi Raisio saattaa toteuttaa yritysjärjestelyjä, merkittäviä investointeja ja/tai muita hankkeita, jotka saattavat aiheuttaa merkittäviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.