Hyppää sisältöön

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Vuonna 2018 edistimme työhyvinvointia määrittelemällä koko henkilöstön voimin yhtiön uudet arvot: rohkeus, reiluus ja innostus. Rakennamme yhdessä uutta raisiolaisuutta ja arvot ohjaavat meitä kohti tavoitekulttuuriamme. Työturvallisuutta paransimme keräämällä ennakoivia turvallisuushavaintoja ja kehittämällä toimintaa niiden mukaisesti.

Keskeistä 2018

  • Henkilöstö osallistui Raision arvojen määrittelyyn arvotyöpajoissa ja lukuisissa keskusteluissa.
  • Ennakoivat työturvallisuusmittarit otettiin käyttöön ja niiden avulla panostettiin työtapaturmien ennaltaehkäisyyn. 

Raisio edistää työhyvinvointia panostamalla hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön, toimivaan vuorovaikutukseen ja sisäiseen viestintään sekä hyvän ja luottamuksellisen työilmapiirin edistämiseen. Työhyvinvointia mitataan joka toinen vuosi henkilöstötutkimuksessa, joka seuraavan kerran toteutetaan vuonna 2019.  Aiemman henkilöstötutkimuksen pohjalta aloitettuja kehittämishankkeita jatkettiin vuonna 2018. 

Raision uudet arvot luovat pohjan yhtiön tekemiselle ja ohjaavat päätöksentekoa. Arvojen toteutumista arvioidaan vuosittain muun muassa tavoite- ja kehityskeskusteluissa sekä henkilöstötutkimuksessa. Arvojen pohjalta määriteltiin myös Raision johtamisen periaatteet tukemaan arvojen mukaista toimintaa käytännössä. Johtamisen periaatteista järjestettiin esimiehille koulutuksia ja esimiehet tekevät itsearviointia niiden mukaisesta toiminnasta tavoite- ja kehityskeskusteluissaan. 

Työturvallisuuskulttuuria vahvistettiin

Raision turvallisuustyön painopisteenä on tapaturmien ennaltaehkäisy. Vuonna 2018 yhtiön työturvallisuuskulttuuria vahvistettiin useilla turvallisuuskoulutuksilla. Koulutuksissa painotettiin ennakoivien toimien kuten turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -tilanteiden raportointia ja näiden perusteella tehtävien korjaavien toimenpiteiden tärkeyttä turvallisuustyössä. Yhtiössä otettiin käyttöön uusi turvallisuusraportoinnin työkalu, joka nopeuttaa ja helpottaa turvallisuustyön organisointia ja raportointia. Sen avulla erityisesti ennakoiviin havaintoihin pystytään reagoimaan nopeammin ja siten edistämään turvallisuutta. 

Teemme vuosittain toimintasuunnitelmat työympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Raisiossa on toimivat työturvallisuusorganisaatiot. Lisäksi teemme työsuojelutarkastuksia ja -kierroksia säännöllisesti ja tutkimme jokaisen työtapaturman ohjeistuksemme mukaisesti. 

Vastuullisuusohjelman 2016 - 2018 tavoitteiden toteutuminen

Tavoite Toteuma
Työtapaturmatiheyden jatkuva laskeminen Tapaturmien määrä laskenut. Vuonna 2018 otettiin käyttöön ennakoivat turvallisuusmittarit ja kehitettiin turvallisuuskulttuuria.
Sairauspoissaolojen jatkuva pieneneminen Tavoite saavutettu. Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 2,0 % teoreettisesta työajasta vuonna 2018.
Henkilöstötyytyväisyyden parantuminen Vertailukelpoisia henkilöstötutkimuksen tuloksia ei saatavilla. Viimeisimmässä tutkimuksessa vuonna 2017 työtyytyväisyys oli hyvällä tasolla (3,9/5).
Jatkuva henkilöstön kehittyminen ja kehityskeskustelujen kattavuus kohti sadan prosentin tavoitetta Kehityskeskusteluiden kattavuus 90 %